Sagar Parikh
Sagar Parikh
Undergraduate Research Assistant
Advisor : Prof. Gordon
sparikh@chaos.utexas.edu